Generalforsamling 2012 + 2014

Referat fra Generalforsamlingen i Egeris Borgerforening

den 7. maj 2012 kl. 19.00 i Møllehytten.

 

 

 

Fremmødt er i alt ca. 25 medlemmer.

Dagsordenen er husstandsomdelt til foreningens medlemmer.

 

 

1) Valg af dirigent

 

     Henry Lauridsen blev foreslået og valgt.

 

2) Formandens beretning

 

    Formand Bente Dahl aflagde beretning for det forgangne års aktiviteter.

    Beretning vedhæftes.

    Beretningen godkendes

 

3) Kassererens fremlæggelse af regnskabet

 

Kasserer Else Heltoft fremlægger regnskabet, som efterfølgende godkendes.         

 

4) Fastsættelse af kontingent

 

Kontingentet blev sidste år hævet fra 100 kr. til 150 kr. Generalforsamlingen beslutter at bibeholde kontingentet på de 150 kr. pr. husstand årligt

 

5) Indkomne forslag

 

Der er ikke indkommet forslag til formanden.

 

                              

 

6) Valg til bestyrelsen

 

     På valg er Hanne Olesen, Bente Dahl og Else Heltoft.

     Bente og Else modtager ikke genvalg.

     Efter skriftlig forslagsrunde og afstemning vælges følgende:

 

  • Lone Hansen, 20 stemmer
  • Jacob Nielsen, 20 stemmer
  • Hanne Olesen, 15 stemmer
  • Dorte Toftdahl får 11 stemmer og bliver suppleant til bestyrelsen.

 

Formandens beretning ved generalforsamlingen 7. maj 2012

 Årets aktiviteter:

 

1. Arrangement var Skt. Hans fest med Bertil Jensen som underholdende båltaler – og ellers var der lagt op til hyggelig samvær.

 

Opsætning af de nye flagstænger skænket af NC og Ebba Vejlgård

 

NC inviterede hele bestyrelsen og byudvalget til afskedsmiddag  i forbindelse med, at han ønskede at stoppe i byudvalget.

 

Sommerfesten blev afholdt afholdt 3. september . og det var stadig det fineste sommervejr, vi  mødtes til eftermiddagskaffe og havde følgende indslag:

 

    Indvielse af natursti langs Egeris mølle å og ud til Vorgod å

    Afsløring af  NC og Ebba Vejlgård’s gave i form at en stor natursten med inskriptionen Vel- 

    kommen til Møllehytten.

 

    Sommerfesten blev afholdt som ”en gadefest” for hele familien , fremmødet var fint og vi havde i

    bestyrelsen indtryk af at det lige nu er den type sommerfest der er mest tilslutning til.

 

Vi modtog invitation til forenings samarbejde omkring foredrag m.v. fra Nr. Vium børnehus – vi meldte nej tak fra ud fra de signaler vi fik på sidste generalforsamling – om at vi ikke skulle bruge kræfter på yderligere arrangementer.

 

Fartdæmpnings projektet – er efterhånden ved at tage alt modet fra mig  – Jeg har virkelig rykket jævnligt for handlig fra RKSK’s side – Jeg har i afmagt inviteret ingeniørerne ud så de kunne være med her på generalforsamlingen – men Nej tak det var de ikke interesserede i – og et møde med borgerforeningen skal ikke finde sted før projektet er godkendt, meldinger er at vi jo har holdt et møde og at problemet er belyst.   I RKSK forstår de godt problematikken omkring den tunge trafik gennem byen –men vi har alligevel for 1. måned siden modtaget en meddelelse om at vi ikke får udført nogen fortdæmpning i 2012 – da der var andre mere påkrævede projekter, så projektet bliver overført til næste år. På seneste vejmøde med vejmedarbejder  fra RKSK blev vi opfordret til at parkere ude på landevejen – hvilket i sig selv vil sænke farten – græsrabatterne i byen = fortov og der parkerer man ikke !!!!

 

Her for 14 dage siden havde vi inviteret til oprydningsdag og der blev Møllehytten rengjort efter alle kunstens regler, grus på Tingsted blev luget og hakket og græsskråninger slået, på hjørnet ved skoven blev gruset rengjort for ukrudt og revet, og Møllegrunden blev også forårsklargjort og ildstederne er nu klar til kommende session.  Tak for veludført arbejde.

 

 

 

 

Else Heltoft har meddelt at hun ligesom mig ikke ønsker genvalg til bestyrelsen – vi trænger vel til en pause efter mange års foreningsarbejde – men det er svært eftersom vi jo er i bestyrelse med yderst dygtige og hyggelige personer. Men vi mener vel begge at nu har vi taget vores tørn og at det heller ikke vil være så dårligt for foreningen at få nye friske kræfter ind.

 

Jeg vil på foreningens vegne takke dig Else for en utrolig flot indsats i Egeris Borgerforening, ikke alene har du løftet en stor opgave som kasserer, men du har også stået for alt indkøb helt alene. dertil kommer at vi også vil takke din bedre halvdel Allan for 100% at støtte op omkring alle arrangementer og arbejsdsopgaver der har været i alle årene. Vi håber selvfølgelig at I nu fremover også vil være med i den trofaste skare der altid møder op når der foregår noget her i Egeris.

 

 

Jørn Linddal har også meldt at hans ønsker at stoppe som webmaster – han nævner noget med alder og det må vi selvfølgelig respektere – selv om jeg synes det ser ud til at Jørn er i sin bedste alder.

Tusind tak for den flot hjemmeside du har holdt kørende alle årene, det har været en fornøjelse at sende materiale til dig – der går blot kort tid så var materialet opdateret.

Stor ros til dig for løbende at modernisere hjemmesiden som nu står flottere end nogen sinde, med de smukkeste natur billeder  som baggrund.. Hjemmesiden er som den afleveres i dag af meget høj kvalitet og tusind tak for det og for alle de timer du ulønnet har lagt i arbejdet.  

Prøv lige at se på www.Egeris.info

 

Jeg har selv foreslået at jeg gerne vil fortsætte i byudvalget – og har tilbudt sammen med Holm at forny og holde informationsmaterialet her i Møllehyttenet og på hjemmesiden opdateret.

 

Det var så beretningen omkring aktiviteter i Egeris Borgerforening i det forløbne år.

 

 

Formand

Bente Dahl

 

 

Generalforsamling.                                                                          Egeris den 14 maj 2014-05-15

Formandens beretning:

Fortalte om Sankt Hans sidste år som blev holdt helt traditionelt og det skal holdes på samme måde i år. Sommerfesten  i september var et heldags arrangement, som blev holdt i Møllehytten sammen med Fiskbæk borgerforening og det var en succes. Adventure ”manden” var dog ingen succes.

 I oktober var der foredrag i Nr. Vium beboerhus med Annette Hoffman, desværre var der ikke så stor tilslutning, men det afskrækker os ikke fra at prøve noget lignede igen i år.

Sidste arrangement 2013 var juletræstænding med tur i skoven og gløgg/æbleskiver i Møllehytten.

I april 2014 var der den årlige forårsklargøring af Møllehytten. Vi har søgt kommunen om at få hytten givet noget olie til vedligeholdelse.

Regnskabsføreren fremlagde derefter regnskabet og alt var i orden.

Valg : der blev afholdt valg efter gældende regler. Jacob Nielsen og Lone Hansen blev genvalgt. Hanne Olsen ville ikke genvælges. I stedet blev Alfred Christensen valgt ind og som suppleant Diane Christensen

Byudvalget har fået 153.000 kr fra Friluftsrådet til udsigtstårn+formidlings plancher. Tårnet laves i samarbejde med kommunen og Poul Gregersen. Det er ved at bliver klargjort nu.

Byudvalget har haft møde med kommunen ang.trafik situationen gennem Egeris. Der blev set på skiltningen generelt, om den tunge trafik kan blive ledt uden om byen og vi har søgt om at få ”din-fart” sat op.

Formanden forslog at der vil blive sendt kvartalsbrev ud til medlemmerne hvori der bliver berettet om stort og småt i sognet, og forslaget blev vedtaget.

Formanden forslog også opslagstavle i Møllehytten, måske en god ide ?

Vi sluttede af med smørrebrød og hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen Ole R. Jensen