Egeris Byting

Egeris Byting.

 

Hvad er Egeris? Ja for de fleste er det en lille samling huse, man kører igennem, fordi der samles fire veje for at kommer over broen ved Egeris Mølleå. Ikke mange, ud over de 116 mennesker der bor der, har nogen ærinde i byen, Der er hverken butikker eller kommunale institutioner i, men det påstås, at alle 116 indbyggere elsker stedet.

Det har nu fået, nogle mennesker omkring Egeris Borgerforening til at tage et helt specielt initiativ.

Man har lavet et Byting og på første møde den 12. april vedtog man en ”Egerisvejledning”, der beskriver mangt og meget om byen. Man kan se, at det er formuleret ud fra en blanding af bekymring, kærlighed og lidt stolthed over det lille lokalområde.

Vejledningen starter med en risikoanalyse og sammendrager at (citat fra vejledningen): - ”Egeris har så mange kvaliteter, at en god fremtid kan sikres. Der skal ikke kæmpes en håbløs kamp mod butiksdød, dette er et overstået kapitel. Den almindelige kamp for bevarelse af lokale arbejdspladser er heller ikke aktuel, og ud over de mange lokale arbejdspladser der findes, så er f.eks. Herning området og den nye motorvejstilslutning vest for Snejbjerg et godt grundlag for Egeris som ”soveby”.

Egeris har Vestjyllands bedste dagligvarehandel tæt på, bl.a. i Videbæk, specialhandel og mange andre tilbud i bl.a. Herning. Sammen med lave huspriser gør det området særdeles økonomisk fordelagtigt for at bo i.

Men det er nødvendigt at erkende, at man skal acceptere en særdeles langsom vækst, at der skal arbejdes intenst på at sikre værdien af boliger der skal bevares, at man skal erkende når enkelte ejendomme er modne til byfornyelse, og så samarbejde med kommunen om dette.

Landspolitisk er der næppe styrke til at sikre øget bosætning i landområderne, så med andre ord – boligmæssigt skal Egeris lade sig nøje med den mulige og begrænsede størrelse, og i stedet satse på kvaliteten i det der bliver tilbage”.

Der er ingen tvivl om at JC Holm har sat sine fingeraftryk i den for de fleste læsere beskedne beskrivelse, men på et spørgsmål om ikke der vil være plads til folk, der får øjnene op for disse herligheder, er svaret da også, at der i oplæget til lokalplanen er foreslået udvidelser af boligområderne således, at der kan blive plads til nogle rekreative beliggende storparceller. Men som JC pointere lad os nu få kvaliteten øget for dem, der allerede bor her, og der slipper beskedenheden også op, for hvis man læser de 17 nedskrevne punkter i vejledningen spænder de over mange ønsker.

Skal man tilbage til starten på det hele, skal man et par år tilbage, da nogle mennesker opfordrede Egeris Borgerforening til at nedsætte et byudvalg, der skulle koncentrere sig om byens tilstand og udvikling – ”opkomst” som vedtægterne udtrykker det. Udvalget kom til at bestå af formanden for Egeris Borgerforening Bente Dahl, JC Holm og Niels Chr. Vejlgaard. Udvalget kontaktede ret hurtigt nogle af Videbæk kommunes planlægningsfolk og politikere i frustration over, at de ikke følte, at der var beskrivelser og regler for hvad man må eller skal i lokalområdet, - det de savnede var en beskreven lokalplan.

I samarbejdet med Villy Svinth omkring en landsby lokalplan opstod ideen med et byting med eget ”Tingsted” og Egerisvejledning og lørdag 4. juni når Tingstedet invies, er det kun lokalplanen, der mangler.

 

Tingstedet.

Bilister, der i øjeblikket passerer gennem Egeris, vil uden tvivl spærre øjnene op, for lige op af vejen nord for Egeris Mølleå er der i løbet af de sidste par uger indrettet et Tingsted, - en rigtig gammeldags tingsted med kampesten i en rundkreds – men nok Danmarks både nyeste og største af slagsen. Stenene 32 i alt stammer fra den gamle Videbæk Bro, og blev da broen blev fornyet reddet ved at Erling Damgaard og afdøde ”museumsmand” Marinus Sørensen fik dem kørt til museet i Vorgod. De er nu med behørig lånedokument lånt ud til Egeris Borgerforening.

Hvis stenenes størrelse udnyttes godt nok vil der være plads til 50 - 60 personer til tingmøde, så der kan uden tvivl blive stemmeret til mindst en fra hvert hus.

Til et spørgsmål om ikke det kan blive koldt at sidde til møde på stenene, svarer JC Holm, at det kan jo også have nogle fordele, ved at det kan få folk til at udtrykke sig i korthed inden måsen bliver for kold og trækker en sammenligning til de gamle nordjyske kimberes mødeform for et par 1000 års siden, hvor man skulle stå på et ben når man ville fremføre noget for forsamlingen, det gav også korte koncentrerede indlæg.

Formanden eller ”oldermanden” – som hun dog ikke vil kaldes - Bente Dahl tilføjer at brugen at tingstedet til møder jo selvfølgelig afhænger af vejret og årstiden, man har jo både Beboerhuset og Skovpavillonen til møder. Bente fortsætter med, at tingstedet jo ikke bare er til praktisk brug, men også er et symbol på demokrati og vilje til at tage et medansvar for lokalområdets fremtid.

Niels Chr. Vejlgaard der er den praktiske i anlæggelsen at stedet og derudover er ”natur- og skovmand”, kan ikke lade være med at udtrykke glæde over stedet, hvor der på et meget lille område er både eng med bålplads, et smukt stort ”gadekær”, en strømmende å og nu Tingsted. Han håbet, at stedet vil blive der hvor folk mødes og sætter sig ved det opstillede bordsæt og nyder udsigten.

Alle udtrykker også glæde over, at Familien Sønderkær som ejer hele området har stille det til rådighed for byen.

 

At der for hele udvalget og borgerforeningen er en alvor i det hele er der ingen tvivl om når man læser videre i Egeris vejledningen, som kan læses på www.egeris.info, - direkte citat:

”Hvad kan fællesskabet beslutte:

Ovenstående ( vejledningens 17 punkter )er vedtaget den 12. april 2005 ved det første ordinære Byting i Egeris, afholdt i Skovhytten, og renskrevet ud fra det officielle referat. Punkterne er således det vi har givet hinanden håndslag på at ville overholde, indtil andet besluttes på kommende Byting.

Det understreges, at Bytinget og Egeris Borgerforening ikke har nogen officiel, juridisk bemyndigelse, og enhver kan således underkende Bytingets beslutning, og rette henvendelse til kommunen for at få godkendt at måtte handle i strid med Egerisvejledningen.

Det skal dog understreges, at Byrådet i givet fald forlanger Egerisvejledningen vedlagt evt. klager, og angiveligt agter at tage størst mulig hensyn til fællesskabets vedtagelser”. citat slut

Altså kan der konkluderes at vejledningen bliver et officielt byrådsgodkendt bilag til det ønskede Landsbylokalplan. Hvem ved om ikke Egerisinitiativet i disse storkommunetider kan blive brugt som ide til en slags ”selvforvaltningsaftale” for små byer, der ønsker at tage et medansvar for at overleve.

 

Villy Svinth, der for nylig havde et indlæg om initiativet på et seminar på Laugesens Have for planlæggere i hele Ringkøbing Amt, har følgende korte bemærkning eller råd til Egerisborgerne: Hold gryden i kog og gnisten ved lige, - ideen er god.

 

Fra Videbæk kommunes behandling af Egerisinitiativet:

For at få byrådets godkendelse til at der må bruges tid på ideen, kom flg sag på Øks dagsorden:

Sagens indhold:

Arbejdet med udarbejdelse af en planlægning for landsbyen Egeris startede med et møde på Videbæk Rådhus den 27. november 2003.

 

Repræsentanter for Egeris Borgerforening udtrykte på mødet ønske om at arbejde for ”Lov og orden” på byggeområdet ligesom man ønskede en planlægning for hele landsbyen, så landsbyens udbygningsstruktur med boliger og virksomheder bliver lagt i mere faste rammer.

På mødet gjorde repræsentanterne også klart, at Egeris ikke ønsker at havne i problemer, der kan relateres til Låsby Svendsen omkring huse, der går på tvangsauktion.

Egeris ønsker at fastlægge regler så æstetiske forhold til husene og udenomsarealerne er vel definerede.

 

Som løsning på de fremsatte ønsker foreslog administrationen ved Videbæk Kommune, at man går utraditionelt til værks i Egeris ved, at en arbejdsgruppe under Egeris Borgerforening påtager sig at udarbejde en Egeris Vejledning, hvori man mere konkret og detaljeret beskriver de områder, man ønsker at styre igennem Vejledningen. Til supplering af denne udarbejdes den juridisk gældende lokalplan med bl.a. arealudlæg til boliger og erhverv.

 

Med Egeris Vejledningen og Landsbylokalplanen for Egeris får byen og Borgerforeningen 2 værdifulde styringsværktøjer til at sikre ”Lov og orden” i Egeris.

 

Til styrkelse af lokaldemokratiet, skabelse af nye visioner og til løsning af problemer/konflikter omkring overholdelse af de 2 styringsværktøjer foreslog Villy Svinth, at Egeris opretter et Tingsted. Om sommeren afholdes Tingstedsmøder efter den historiske model med tingsten og tingstokke placeret et centralt sted i byen, og om vinteren og i dårligt vejr afholdes Tingstedsmøder i Pavillonbygningen.

Tingstedsafgørelserne skal anerkendes af byen som værende lige så gældende som en regulær myndighedsbeslutning. Opstår der enkeltsituationer, hvor en lodsejer ønsker at afprøve en beslutning i Byrådet medsendes Tingstedets indstilling til Byrådets behandling af sagen.

 

Den foreslåede løsning blev godkendt af repræsentanterne fra Egeris Borgerforening, der efterfølgende har udarbejdet materiale og afleveret dem til Videbæk Kommunes administration i februar 2004.

 

Som følge af Videbæk Kommunes arbejde med ”Strategier for Kommuneplanlægning og Agenda 21”, hvor også udbygningen i Egeris er behandlet, har der ikke siden været administrative ressourcer til rådighed for den visionære landsbyplanlægning af Egeris.

 

Tiden er imidlertid nu inde til at få en politisk tilkendegivelse fra Økonomiudvalget på, at den vil bakke det visionære planlægningsarbejde op.

 

Derfor ønskes Økonomiudvalgets beslutning om, at der kan anvendes administrative ressourcer på udarbejdelsen af den foreslåede planlægning.

 

Arbejdet vil blive indlagt i planlægningsafdelingens liste over opgaver, der skal fremmes mest muligt dog under hensyntagen til planopgaver, der har mere akut karakter.

 

 

Beslutning:

 

Økonomiudvalget den 05-04-2005

Fraværende:

Ingen

 

Økonomiudvalget godkender, at administrationen arbejder med opgaven som beskrevet.