Ansøgning om fartdæmpning

Ansøgning om fartdæmpning.

 

EGERIS BORGERFORENING

v/Bente Dahl

Tranemosevej 9

6920 Videbæk

 

 

20. april 2006

 

 

Til Udvalget for Teknik - og Miljø

Videbæk Kommune

Rådhuset

6920 Videbæk

Att. Kurt Graversen

 

 

 

 

Ansøgning om etablering af fartdæmpning på Nr. Viumvej gennem Egeris by.

 

På vegne af Egeris Borgerforening og Byting tillader vi os hermed at ansøge om etablering af en fartdæmpning i form af en midterhelle og en forskydning af den østlige vejbane i nordgående retning, ud for den grund Borgerforeningen har købt af vognmand Leo Thomsen. Grunden er i øjeblikket ved at blive rømmet for den gamle foderstofforretning og den blå garage, som led i en byfornyelsesplan, der gennemføres i samarbejde med Videbæk Kommune.

 

Ønsket om fartdæmpningen er funderet i en beslutning i Egeris Byting i 2005, hvor der blev udpeget et tremandsudvalg til at arbejde med spørgsmålet, som følge af de farlige trafikforhold der er på stedet, p. g. a. den høje hastighed der ofte køres med, samtidig med de dårlige oversigtsforhold der er for trafikken, specielt i nordgående retning. Risikoen for trafikulykker med dødelig udgang øges af, at der er mange børn i området, og at der netop på dette sted er et busstoppested hvor skolebørn skal krydse vejen, samtidig med at der ikke er en vigeplads til bussen.

 

Fartdæmpningsudvalget har foretaget en underskriftindsamling på strækningen, med fuld opbakning til etablering af en fartdæmpning, men samtidig med indstilling om, at det ikke bliver i form af et erhvervsfjendtligt trafikbump.

 

Ved et møde med Videbæk Kommune, repræsenteret ved Kurt Graversen og Erling Damgaard den 4. april 2006, vedrørende den fremtidige indretning af grunden, blev det aftalt at Kurt Graversen udarbejder en tegning over de tre grunde, nr. 1 af 2z, tilhørende Egeris Borgerforening, nr. 2 og 3 af 2z, som tilhører Videbæk Kommune, for at få en helhedsløsning ved reetablering af de tre sammenhængende grunde, og tilgodese kommunens installationer på nr. 2 og 3 af 2z, samt kommunens vejret og placering af spildevandsbrønde – og ledninger over den del der tilhører Egeris Borgerforening. Samtidig søges indtegnet et passende antal parkeringspladser til brug ved tingstedsmøder, St. Hans fester og andre arrangementer i bymidten.

 

På dette møde blev det også registreret, at Videbæk Kommune ejer et bredt areal på begge sider af vejen ud for de nævnte matrikler, og at det ville være oplagt at udarbejde en samlet tegning over området, med indtegning af en fartdæmpning, parkering, samt revideret placering af busstoppestedet.

 

Hvad angår indretning af fartdæmpningen håber vi at Udvalget for Teknik – og Miljø vil være behjælpelig med en hensigtsmæssig udformning, herunder Politiets krav. Vi gør også opmærksom på, at der også er plads til forskydning af den vestlige vejbane over et areal ejet af Videbæk Kommune, hvis man anser dette for den ideelle løsning.

 

Bemærk, at der i 1988 blev gennemført et projekt for hele Egeris by, i samarbejde med Videbæk Kommune, hvor der i fortovsarealet blev etableret græsrabatter med træbeplantning, kun afgrænset til kørebanen med afløbsrender, i stedet for kantsten. Denne løsning ønskes også bibeholdt ud for fartdæmpningsanlægget, for at give den bløde trafik bedre mulighed for at undvige den kørende trafik, da der ikke på strækningen findes cykelstier.

 

På et møde med Peter Christensen, formand for Udvalget for Teknik – og Miljø, den 19. april 2006, blev de omtalte matrikler og muligheder for indretning af en fartdæmpning besigtiget, og der var enighed om, at det ville være oplagt at udføre en fartdæmpning i sammenhæng med reetablering af grundene, hvorfor vi hermed indstiller ansøgningen til udvalgets velvillige behandling.

 

 

Med venlig hilsen,

 

J. C. Holm / Bente Dahl

 

 

 

 

 

 

Bilag: Foreløbig skitse af fartdæmpning

Tegning over de nævnte matrikler

Underskriftliste